Tên của bạn: "+lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_mail_name').value+"
"); printWindow.document.write("E-mail: "+lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_mail_email').value+"
"); printWindow.document.write("Công ty: "+lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_mail_company').value+"
"); printWindow.document.write("Bộ phận: "+lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_mail_groups').options[lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_mail_groups').selectedIndex].text+"
"); printWindow.document.write("
" + lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_mail_message').value.replace(/[\r\n]+/g, "
")); printWindow.document.write("
In"); printWindow.document.write("Sòng bài casino lớn nhất thế giới-Chơi casino "); printWindow.document.close(); printWindow.focus(); } function lz_chat_close() { var windowName = window.name; if(lz_chat_data.GetParameters.indexOf("mp") == -1) lz_chat_change_url("./chat.php?"+lz_chat_data.GetParameters + "&mp=0"); else lz_chat_change_url("./chat.php?"+lz_chat_data.GetParameters); window.name = windowName; } function lz_chat_geo_result(_lat,_long,_region,_city,_tz,_ctryi2,_isp) { lz_chat_data.GeoResolution.OnTimeoutEvent = null; lz_chat_data.ExternalUser.Session.GeoResolved = Array(_lat,_long,_region,_city,_tz,_ctryi2,_isp); lz_chat_data.ExternalUser.Session.Save(); lz_chat_startup(); } function lz_chat_geo_resolute() { lz_chat_data.GeoResolution.SetStatus(1); lz_chat_data.GeoResolution.OnEndEvent = "lz_chat_geo_result"; lz_chat_data.GeoResolution.OnTimeoutEvent = lz_chat_geo_failure; lz_chat_data.GeoResolution.OnSpanEvent = "lz_chat_set_geo_span"; lz_chat_data.GeoResolution.ResolveAsync(); } function lz_chat_set_geo_span(_timespan) { lz_chat_data.GeoResolution.SetSpan(_timespan); } function lz_chat_geo_failure() { lz_chat_data.GeoResolution.SetSpan(45); lz_chat_data.GeoResolution.SetStatus(4); lz_chat_startup(); } function lz_chat_file_changed() { lz_chat_file_unset_images(); lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_name').value = lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_base').value; } function lz_chat_file_request_upload() { if(lz_chat_data.Status.Status == lz_chat_data.STATUS_STOPPED) { lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.RepresentativeLeft,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); return; } if(!lz_chat_data.InternalUser.Available) { lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.WaitForRepresentative,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); return; } if(!lz_chat_data.FileUpload.Running) { lz_chat_file_unset_images(); if(lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_name').value.length == 0) { lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.SelectFile,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); return; } lz_chat_data.FileUpload.Filename = lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_name').value lz_chat_data.FileUpload.Permitted = false; lz_chat_data.FileUpload.Running = true; lz_chat_data.FileUpload.Error = false; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_load').style.visibility = "visible"; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_load').src = "static/picture/lz_circle.gif" + lz_global_microstamp(); lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_name').disabled = lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_select').disabled = true; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_send').value = "Hủy"; lz_chat_focus_textbox(); lz_chat_shout(2); } else { lz_chat_file_stop(); } } function lz_chat_file_start_upload(_file) { lz_chat_data.PermittedFrames++; lz_chat_data.FileUpload.Permitted = true; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_upload_form_userid').value = lz_chat_data.ExternalUser.Session.UserId; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_upload_form_browser').value = lz_chat_data.ExternalUser.Session.BrowserId; lz_chat_data.FileUpload.Filename = lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_base').value; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','').document.lz_file_form.submit(); } function lz_chat_file_error(_value) { lz_chat_file_stop(); if(_value > 1) lz_chat_data.FileUpload.Error = _value; if(_value == lz_chat_data.FILE_UPLOAD_REJECTED) lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.FileUploadRejected,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); else if(_value == lz_chat_data.FILE_UPLOAD_OVERSIZED) lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.FileUploadOversized,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_error').style.visibility = "visible"; } function lz_chat_file_ready() { lz_chat_data.FileUpload.Error = lz_chat_data.FileUpload.Running = false; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_success').style.visibility = "visible"; lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.FileProvided,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); } function lz_chat_file_clear() { lz_chat_data.PermittedFrames++; lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_file_upload_frame').src = lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_file_upload_frame').src + "&acid=" + lz_global_microstamp(); } function lz_chat_file_stop() { if(lz_chat_data.Status.Status < lz_chat_data.STATUS_START || lz_chat_data.Status.Status == lz_chat_data.STATUS_STOPPED) return; if(lz_chat_data.FileUpload.Running && lz_chat_data.FileUpload.Permitted) lz_chat_file_clear(); lz_chat_data.FileUpload.Running = lz_chat_data.FileUpload.Permitted = false; lz_chat_data.FileUpload.Error = true; lz_chat_shout(3); lz_chat_file_unset_images(); lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_send').disabled = true; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_name').disabled = lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_select').disabled = false; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_send').value = "Gửi"; setTimeout("lz_chat_file_reactivate();",lz_chat_data.ChatFrequency*2*1000); } function lz_chat_file_reactivate() { lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_send').disabled = false; } function lz_chat_file_unset_images() { lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_load').style.visibility = lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_success').style.visibility = lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.1.0','lz_chat_file_error').style.visibility = "hidden"; } function lz_chat_file_reset() { lz_chat_data.FileUpload.Running = false; lz_chat_data.FileUpload.Error = false; } function lz_chat_data_box() { this.Id = ''; this.Language = new lz_chat_data_language(); this.Templates = new lz_chat_data_templates(); this.InternalUser = new lz_chat_internal_user(); this.ExternalUser = new lz_chat_external_user(); this.Status = new lz_chat_status(); this.LastSender = -2; this.LastSound = 0; this.AlternateRow = true; this.SetupError = lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode('')); this.FileUpload = new lz_chat_file_upload(); this.PermittedFrames = 16; this.LastConnection = 0; this.CurrentApplication = "chat"; this.ChatFrequency = 4; this.PollTimeout = 118; this.PollHash = ''; this.PollAcid = ''; this.ShoutNeeded = false; this.ShoutRunning = false; this.ConnectionBroken = false; this.ConnectionRunning = false; this.LastConnectionFailed = false; this.DirectLogin = false; this.SoundsAvailable = false; this.IECompatible = false; this.Groups = null; this.TimerTyping = null; this.TimerWaiting = null; this.GetParameters = ''; this.TempImage = new Image(); this.TimezoneOffset = (new Date().getTimezoneOffset() / 60) * -1; this.ActiveAlertFrame = null; this.NoPreChatMessages = false; this.GeoResolution; this.QueueMessageAppended = false; this.ConnectedMessageAppended = false; this.WaitingMessageAppended = false; this.WindowUnloaded = false; this.WindowNavigating = false; this.WindowAnnounce = null; this.MessageCount = 1; this.SoundObject = null; this.InputFieldIndices = new Array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','111','112','113','114'); this.SYSTEM = -1; this.INTERNAL = 0; this.EXTERNAL = 1; this.MAXCHATLENGTH = 1500; this.STATUS_STOPPED = 4; this.STATUS_ACTIVE = 3; this.STATUS_ALLOCATED = 2; this.STATUS_INIT = 1; this.STATUS_START = 0; this.FILE_UPLOAD_OVERSIZED = 2; this.FILE_UPLOAD_REJECTED = 1; this.IMAGE_FILE_UPLOAD_SUCCESS = './images/file_upload_success.gif'; function lz_chat_status() { this.Status = 0; this.Loaded = false; } function lz_chat_data_language() { this.FillMandatoryFields = "Vui lòng nhập đủ thông tin."; this.SelectValidGroup = "Vui lòng lựa chọn bộ phận đang tồn tại."; this.LanguageLeaveMessageShort = "Để lại tin nhắn"; this.StartChat = "Xin vui lòng nhập thông tin"; this.StartSystem = "Hệ thống đang được khởi động."; this.ConnectionBroken = "Kết nối lỗi, đang cố gắng kết nối lại. Vui lòng kiên nhẫn..."; this.MessageTooLong = "Tin nhắn quá dài. Để có thể gửi đi, vui lòng rút gọn tin nhắn."; this.MessageReceived = "Cảm ơn bạn! Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sau."; this.MessageFlood = "Bạn đã gửi quá nhiều tin nhắn. Vui lòng chờ một thời gian và thử lại."; this.RequestPermission = "Đang yêu cầu quyền tải lên tập tin ..."; this.StartUpload = "Nhấn nút GỬI để tải lại tập tin đã chọn"; this.SelectFile = "Vui lòng chọn tập tin để tải lại."; this.FileProvided = "Tập tin của bạn sẽ được chuyển đến nhân viên hỗ trợ!"; this.WaitForRepresentative = "Vui lòng chờ nhân viên hỗ trợ!"; this.RepresentativeLeft = "Nhân viên hỗ trợ đã rời khỏi cuộc thảo luận."; this.SelectRating = "Vui lòng đánh giá trước!"; this.FileUploadRejected = "Nhân viên hỗ trợ không chấp nhận yêu cầu của bạn!"; this.FileUploadOversized = "Tập tin của bạn không được chấp nhận (kích thước quá lớn hoặc định dạng bị cấm)!"; this.TransmittingFile = "Đang chuyển tập tin của bạn ..."; this.Guest = "Khách"; this.ClientForwarding = "Bạn sẽ được chuyển đến người hỗ trợ khác, vui lòng kiên nhẫn."; this.ClientInternArrives = "Nhân viên hỗ trợ đã vào phòng chat."; this.ClientErrorUnavailable = "Dịch vụ không tồn tại. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự phiền phức nào mà việc này mang lại."; this.ClientIntLeft = "Nhân viên hỗ trợ đã rời khỏi cuộc thảo luận. Nếu bạn còn câu hỏi nào khác, vui lòng để lại tin nhắn:"; this.ClientIntDeclined = "Tất cả nhân viên hỗ trợ hiện đang bận. Yêu cầu của bạn không thể được phục vụ. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự phiền phức nào mà việc này mang lại. Vui lòng thử lại sau hoặc để lại tin nhắn:"; this.ClientStillWaitingInt = "Chúng tôi đang cố kết nối với bạn, vui lòng kiên nhẫn. Nếu bạn không muốn chờ, bạn có thể để lại tin nhắn:"; this.ClientThankYou = "Cảm ơn bạn!"; this.ClientIntIsConnected = "Nhân viên hỗ trợ sẽ kết nối, vui lòng kiên nhẫn."; this.ClientNoInternUsers = "Nhân viên hỗ trợ của bộ phận này hiện đang bận. Vui lòng thử lại sau hoặc chuyển sang bộ phận khác. bạn cũng có thể để lại tin nhắn:"; this.ClientNoInternUsersShort = "Nhân viên hỗ trợ của bộ phận này hiện đang bận, vui lòng thử lại sau hoặc chuyển sang bộ phận khác."; this.ClientErrorGroups = " Dịch vụ hiện nay đã ngưng hoạt động vì lý do sau: Không có bộ phận nào được phép chấp nhận chat với bên ngoài. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự phiền phức nào mà việc này mang lại."; this.RateSuccess = "Cảm ơn bạn, chúng tôi đã nhận được đánh giá của bạn. Sự phản hồi của bạn giúp chúng tôi nâng cao dịch vụ. Thank you, we received your rating. Your response helps us to improve this service. Chúng tôi đánh giá cao sự phản hồi của bạn."; this.RateMax = "Bạn không được phép đánh giá dịch vụ của chúng tôi quá 3 lần một ngày."; this.System = "Hệ Thống"; this.QueueMessage = "Tất cả nhân viên hỗ trợ hiện đang bận, vui lòng chờ."; this.NextOperator = "Nhân viên hỗ trợ kế tiếp sẽ hỗ trợ bạn."; } function lz_chat_data_templates() { this.MessageInternal = 'PHRhYmxlIHdpZHRoPSI5NyUiIGJvcmRlcj0iMCIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIwIiBhbGlnbj0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0ibWFyZ2luLXRvcDo2cHg7Ij4NCgk8dHI+DQoJCTx0ZD4NCgkJCTx0YWJsZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIwIiBoZWlnaHQ9IjIwIj4NCgkJCQk8dHI+DQoJCQkJCTx0ZCB3aWR0aD0iNiIgYmFja2dyb3VuZD0iLi9pbWFnZXMvY2hhdF9iZ19ncmVlbl9sZWZ0LmdpZiI+PC90ZD4NCgkJCQkJPHRkIHdpZHRoPSI2IiBiYWNrZ3JvdW5kPSIuL2ltYWdlcy9jaGF0X2JnX2dyZWVuX2NlbnRlci5naWYiPjwvdGQ+DQoJCQkJCTx0ZCB2YWxpZ249Im1pZGRsZSIgYmFja2dyb3VuZD0iLi9pbWFnZXMvY2hhdF9iZ19ncmVlbl9jZW50ZXIuZ2lmIiBzdHlsZT0icGFkZGluZy1ib3R0b206MnB4OyIgTk9XUkFQPjxzcGFuIGNsYXNzPSJsel9tZXNzYWdlX2FfdGl0bGUiPjxiPjwhLS1uYW1lLS0+PC9iPjwvc3Bhbj48L3RkPg0KCQkJCQk8dGQgYWxpZ249InJpZ2h0IiB2YWxpZ249Im1pZGRsZSIgYmFja2dyb3VuZD0iLi9pbWFnZXMvY2hhdF9iZ19ncmVlbl9jZW50ZXIuZ2lmIiBzdHlsZT0icGFkZGluZy1ib3R0b206MnB4OyI+PHNwYW4gY2xhc3M9Imx6X21lc3NhZ2VfYV90aW1lIj48IS0tdGltZS0tPjwvc3Bhbj48L3RkPg0KCQkJCQk8dGQgd2lkdGg9IjgiIGJhY2tncm91bmQ9Ii4vaW1hZ2VzL2NoYXRfYmdfZ3JlZW5fY2VudGVyLmdpZiI+PC90ZD4NCgkJCQkJPHRkIHdpZHRoPSI2IiBiYWNrZ3JvdW5kPSIuL2ltYWdlcy9jaGF0X2JnX2dyZWVuX3JpZ2h0LmdpZiI+PC90ZD4NCgkJCQk8L3RyPg0KCQkJPC90YWJsZT4NCgkJPC90ZD4NCgk8L3RyPg0KCTx0cj4NCgkJPHRkPg0KCQkJPHRhYmxlIHdpZHRoPSIxMDAlIiBjZWxsc3BhY2luZz0iMCIgY2VsbHBhZGRpbmc9IjQiIGhlaWdodD0iMjAiPg0KCQkJCTx0cj4NCgkJCQkJPHRkIHdpZHRoPSI1Ij48L3RkPg0KCQkJCQk8IS0taWNvbi0tPg0KCQkJCQk8dGQgYWxpZ249IjwhLS1hbGlnbi0tPiI+PHNwYW4gY2xhc3M9Imx6X21lc3NhZ2VfdGV4dCI+PCEtLW1lc3NhZ2UtLT48L3NwYW4+PC90ZD4NCgkJCQkJPHRkIHdpZHRoPSIyIj48L3RkPg0KCQkJCTwvdHI+DQoJCQk8L3RhYmxlPg0KCQk8L3RkPg0KCTwvdHI+DQo8L3RhYmxlPg0K'; this.MessageExternal = 'PHRhYmxlIHdpZHRoPSI5NyUiIGJvcmRlcj0iMCIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIwIiBhbGlnbj0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0ibWFyZ2luLXRvcDo2cHg7Ij4NCgk8dHI+DQoJCTx0ZD4NCgkJCTx0YWJsZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIwIiBoZWlnaHQ9IjIwIj4NCgkJCQk8dHI+DQoJCQkJCTx0ZCB3aWR0aD0iNiIgYmFja2dyb3VuZD0iLi9pbWFnZXMvY2hhdF9iZ19ncmF5X2xlZnQuZ2lmIj48L3RkPg0KCQkJCQk8dGQgd2lkdGg9IjYiIGJhY2tncm91bmQ9Ii4vaW1hZ2VzL2NoYXRfYmdfZ3JheV9jZW50ZXIuZ2lmIj48L3RkPg0KCQkJCQk8dGQgdmFsaWduPSJtaWRkbGUiIGJhY2tncm91bmQ9Ii4vaW1hZ2VzL2NoYXRfYmdfZ3JheV9jZW50ZXIuZ2lmIiBzdHlsZT0icGFkZGluZy1ib3R0b206MnB4OyIgTk9XUkFQPjxzcGFuIGNsYXNzPSJsel9tZXNzYWdlX2JfdGl0bGUiPjxiPjwhLS1uYW1lLS0+PC9iPjwvc3Bhbj48L3RkPg0KCQkJCQk8dGQgYWxpZ249InJpZ2h0IiB2YWxpZ249Im1pZGRsZSIgYmFja2dyb3VuZD0iLi9pbWFnZXMvY2hhdF9iZ19ncmF5X2NlbnRlci5naWYiIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWJvdHRvbToycHg7Ij48c3BhbiBjbGFzcz0ibHpfbWVzc2FnZV9iX3RpbWUiPjwhLS10aW1lLS0+PC9zcGFuPjwvdGQ+DQoJCQkJCTx0ZCB3aWR0aD0iOCIgYmFja2dyb3VuZD0iLi9pbWFnZXMvY2hhdF9iZ19ncmF5X2NlbnRlci5naWYiPjwvdGQ+DQoJCQkJCTx0ZCB3aWR0aD0iNiIgYmFja2dyb3VuZD0iLi9pbWFnZXMvY2hhdF9iZ19ncmF5X3JpZ2h0LmdpZiI+PC90ZD4NCgkJCQk8L3RyPg0KCQkJPC90YWJsZT4NCgkJPC90ZD4NCgk8L3RyPg0KCTx0cj4NCgkJPHRkPg0KCQkJPHRhYmxlIHdpZHRoPSIxMDAlIiBjZWxsc3BhY2luZz0iMCIgY2VsbHBhZGRpbmc9IjQiPg0KCQkJCTx0cj4NCgkJCQkJPHRkIHdpZHRoPSI1Ij48L3RkPg0KCQkJCQk8dGQ+PHNwYW4gY2xhc3M9Imx6X21lc3NhZ2VfdGV4dCI+PCEtLW1lc3NhZ2UtLT48L3NwYW4+PC90ZD4NCgkJCQk8L3RyPg0KCQkJPC90YWJsZT4NCgkJPC90ZD4NCgk8L3RyPg0KPC90YWJsZT4NCg=='; this.MessageAdd = 'PHRhYmxlIHdpZHRoPSI5NyUiIGJvcmRlcj0iMCIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIwIiBhbGlnbj0iY2VudGVyIj4NCgk8dHI+DQoJCTx0ZCB3aWR0aD0iMyI+PC90ZD4NCgkJPHRkIHJvd3NwYW49IjIiPg0KCQkJPHRhYmxlIHdpZHRoPSIxMDAlIiBjZWxsc3BhY2luZz0iMCIgY2VsbHBhZGRpbmc9IjQiPg0KCQkJCTx0cj4NCgkJCQkJPHRkIHdpZHRoPSIyIj48L3RkPg0KCQkJCQk8IS0taWNvbi0tPg0KCQkJCQk8dGQgYWxpZ249IjwhLS1hbGlnbi0tPiI+PHNwYW4gY2xhc3M9Imx6X21lc3NhZ2VfdGV4dCI+PCEtLW1lc3NhZ2UtLT48L3NwYW4+PC90ZD4NCgkJCQkJPHRkIHdpZHRoPSIyIj48L3RkPg0KCQkJCTwvdHI+DQoJCQk8L3RhYmxlPg0KCQk8L3RkPg0KCQk8dGQgd2lkdGg9IjMiIGFsaWduPSJyaWdodCI+PC90ZD4NCgk8L3RyPg0KCTx0cj4NCgkJPHRkIGhlaWdodD0iMyIgdmFsaWduPSJib3R0b20iPjwvdGQ+DQoJCTx0ZCB2YWxpZ249ImJvdHRvbSI+PC90ZD4NCgk8L3RyPg0KPC90YWJsZT4='; this.MessageAddAlt = 'PHRhYmxlIHdpZHRoPSI5NyUiIGJvcmRlcj0iMCIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIwIiBhbGlnbj0iY2VudGVyIiBiZ2NvbG9yPSIjZmJmYmZiIj4NCgk8dHI+DQoJCTx0ZCB3aWR0aD0iMyIgaGVpZ2h0PSIzIiB2YWxpZ249InRvcCI+PGltZyBzcmM9Ii4vaW1hZ2VzL2NoYXRfYmdfY29udGludWVfbGVmdF90b3AuZ2lmIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjMiIGhlaWdodD0iMyIgYm9yZGVyPSIwIj48L3RkPg0KCQk8dGQgcm93c3Bhbj0iMiI+DQoJCQk8dGFibGUgd2lkdGg9IjEwMCUiIGNlbGxzcGFjaW5nPSIwIiBjZWxscGFkZGluZz0iNCI+DQoJCQkJPHRyPg0KCQkJCQk8dGQgd2lkdGg9IjIiPjwvdGQ+DQoJCQkJCTwhLS1pY29uLS0+DQoJCQkJCTx0ZCBhbGlnbj0iPCEtLWFsaWduLS0+Ij48c3BhbiBjbGFzcz0ibHpfbWVzc2FnZV90ZXh0Ij48IS0tbWVzc2FnZS0tPjwvc3Bhbj48L3RkPg0KCQkJCQk8dGQgd2lkdGg9IjIiPjwvdGQ+DQoJCQkJPC90cj4NCgkJCTwvdGFibGU+DQoJCTwvdGQ+DQoJCTx0ZCB3aWR0aD0iMyIgYWxpZ249InJpZ2h0IiB2YWxpZ249InRvcCI+PGltZyBzcmM9Ii4vaW1hZ2VzL2NoYXRfYmdfY29udGludWVfcmlnaHRfdG9wLmdpZiIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIzIiBoZWlnaHQ9IjMiIGJvcmRlcj0iMCI+PC90ZD4NCgk8L3RyPg0KCTx0cj4NCgkJPHRkIGhlaWdodD0iMyIgdmFsaWduPSJib3R0b20iPjxpbWcgc3JjPSIuL2ltYWdlcy9jaGF0X2JnX2NvbnRpbnVlX2xlZnRfYm90dG9tLmdpZiIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIzIiBoZWlnaHQ9IjMiIGJvcmRlcj0iMCI+PC90ZD4NCgkJPHRkIHZhbGlnbj0iYm90dG9tIj48aW1nIHNyYz0iLi9pbWFnZXMvY2hhdF9iZ19jb250aW51ZV9yaWdodF9ib3R0b20uZ2lmIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjMiIGhlaWdodD0iMyIgYm9yZGVyPSIwIj48L3RkPg0KCTwvdHI+DQo8L3RhYmxlPg=='; } function lz_chat_internal_user() { this.Id = ''; this.Fullname = ''; this.Available = false; this.TextAlign = 'left'; this.ProfilePictureTime = 0; this.Language = "en"; } function lz_chat_external_user() { this.Id = ''; this.Username = ''; this.Email = ''; this.Company = ''; this.Question = ''; this.CustomFields = new Array('','','','','','','','','',''); this.MailText = ''; this.Group = ''; this.Typing = false; this.MessagesSent = new Array(); this.MessagesReceived = new Array(); this.Session; this.TextAlign = 'left'; } function lz_chat_file_upload() { this.Filename; this.Running; this.Permitted; this.Error; } } function lz_chat_post() { this.MessageText = ''; this.MessageTranslation = ''; this.MessageId = ''; this.MessageTime = 0; this.Received = false; } var lz_translator = null; function lz_chat_show_waiting_message() { if(lz_chat_data.Status.Status != lz_chat_data.STATUS_ACTIVE && lz_chat_data.Status.Status != lz_chat_data.STATUS_CLOSED && lz_chat_data.Status.Status != lz_chat_data.STATUS_STOPPED && !lz_chat_data.WaitingMessageAppended) { lz_chat_add_system_text(5,""); lz_chat_data.WaitingMessageAppended = true; } } function lz_chat_set_signature(_userId) { lz_chat_data.ExternalUser.Session.UserId = _userId; lz_chat_data.ExternalUser.Session.Save(); } function lz_chat_initiate_forwarding(_group) { if(lz_chat_data.QueueMessageAppended) { lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','lz_chat_queue_position').id = "oq_a" + lz_global_timestamp(); lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','lz_chat_queue_waiting_time').id = "oq_b" + lz_global_timestamp(); lz_chat_data.QueueMessageAppended = false } lz_chat_data.ConnectedMessageAppended = false; lz_chat_data.WaitingMessageAppended = false; lz_chat_set_intern('','','','',false,false); if(lz_chat_data.FileUpload.Running) lz_chat_file_stop(); lz_chat_add_system_text(0,null); lz_chat_set_intern_image(0,'',false); lz_chat_set_group(_group); lz_chat_set_status(lz_chat_data.STATUS_ALLOCATED); } function lz_chat_message(_translation,_original) { if(_original=='') { var msg = lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.5.0','lz_chat_text').value; } if(_original != "") msg = _original; if(lz_chat_data.Status.Status == lz_chat_data.STATUS_STOPPED) return lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.RepresentativeLeft,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); else if(msg.length > 0 && lz_global_trim(msg).length > 0 && msg.length <= lz_chat_data.MAXCHATLENGTH) { if(lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.6.0','lz_translation_service_active').checked && _original=='') { if(!lz_chat_data.InternalUser.Available) { lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.WaitForRepresentative,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); return false; } lz_translator.language.translate(msg, lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.6.0','lz_chat_translation_target_language').options[lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.6.0','lz_chat_translation_target_language').selectedIndex].value, lz_chat_data.InternalUser.Language, function(result) {lz_chat_message(result.translation,msg);}); } else { var message = new lz_chat_post(); message.MessageText = msg; message.MessageTranslation = _translation; message.MessageId = lz_chat_data.MessageCount++; lz_chat_data.ExternalUser.Typing = false; lz_chat_add_extern_text(msg,_translation); lz_chat_data.ExternalUser.MessagesSent[lz_chat_data.ExternalUser.MessagesSent.length] = message; lz_chat_shout(10); } } else if(msg.length > lz_chat_data.MAXCHATLENGTH) return lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.MessageTooLong,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); setTimeout("lz_chat_clear_field()",1); return false; } function lz_chat_clear_field() { lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.5.0','lz_chat_text').value = ""; lz_chat_focus_textbox(); } function lz_chat_focus_textbox() { lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.5.0','').focus(); lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.5.0','lz_chat_text').focus(); } function lz_chat_chat_alert_move() { if(lz_chat_data.ActiveAlertFrame != null && lz_chat_data.ActiveAlertFrame.document.getElementById('lz_chat_alert_box').style.display == 'inline') lz_chat_chat_alert_set_position(lz_chat_data.ActiveAlertFrame); } function lz_chat_chat_alert_set_position(_frame) { if(lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_frameset_chat') != null) var frame_rows = lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_frameset_chat').rows.split(","); else var frame_rows = Array(0,0,0,0,0); var top = (_frame.document.body.clientHeight-_frame.document.getElementById('lz_chat_alert_box').offsetHeight-frame_rows[2]-frame_rows[3]) / 2; var left = (_frame.document.body.scrollWidth-_frame.document.getElementById('lz_chat_alert_box').offsetWidth+20) / 2; _frame.document.getElementById('lz_chat_alert_box').style.top = top + _frame.document.body.scrollTop; _frame.document.getElementById('lz_chat_alert_box').style.left = left; } function lz_chat_chat_alert(_text,_frame,_event) { _frame.document.getElementById('lz_chat_alert_box_text').innerHTML = _text; _frame.document.getElementById('lz_chat_alert_box').style.display = 'inline'; _frame.document.getElementById("lz_chat_alert_button").onclick = function(){_frame.document.getElementById('lz_chat_alert_box').style.display = 'none';}; lz_chat_chat_alert_set_position(_frame); if(_event == -1) _frame.document.getElementById('lz_chat_alert_button').disabled = true; else if(_event != null) _frame.document.getElementById('lz_chat_alert_button').onclick = _event; lz_chat_data.ActiveAlertFrame = _frame; } function lz_chat_take_smiley(_smiley) { var sign = ""; switch(_smiley) { case"smile":sign = ":-)";break; case"sad":sign = ":-(";break; case"neutral":sign = ":-|";break; case"tongue":sign = ":-P";break; case"cry":sign = ":'-(";break; case"lol":sign = ":-]";break; case"shocked":sign = ":-O";break; case"wink":sign = ";-)";break; case"cool":sign = "8-)";break; case"sick":sign = ":-\\\\";break; case"question":sign = ":?";break; case"sleep":sign = "zzZZ";break; } lz_chat_switch_smiley_box(); lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.5.0','lz_chat_text').value += sign; lz_chat_focus_textbox(); } function lz_chat_set_intern(_id,_fullname,_groupname,_language,_typing,_vcard) { if(_id.length > 0) { lz_chat_data.InternalUser.Id = lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(_id)); lz_chat_data.InternalUser.Fullname = (_fullname.length > 0) ? lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(_fullname)) : lz_chat_data.InternalUser.Id; lz_chat_data.InternalUser.Language = _language; frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_internal_fullname').innerHTML = lz_chat_data.InternalUser.Fullname; frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_internal_groupname').innerHTML = lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(_groupname)); frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_vcard_image').href = frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_vcard_text').href = "./visitcard.php?intid=" + encodeURIComponent(lz_chat_data.InternalUser.Id); } lz_chat_data.InternalUser.Available = (_id.length > 0); frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_internal_typing').style.visibility = (_id.length > 0 && _typing) ? "visible" : "hidden"; frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_vcard_image').style.visibility = (_id.length > 0 && _vcard) ? "visible" : "hidden"; frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_vcard_text').style.visibility = (_id.length > 0 && _vcard) ? "visible" : "hidden"; frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_top_bg').style.visibility = (_id.length == 0) ? "visible" : "hidden"; frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_representative').style.visibility = (_id.length > 0) ? "visible" : "hidden"; } function lz_chat_set_intern_image(_edited,_file,_filtered) { if(_edited == 0 || _filtered) { lz_chat_data.TempImage.src = "static/picture/nopic.jpg"; } else if(_edited != lz_chat_data.InternalUser.ProfilePictureTime) { lz_chat_data.TempImage.src = "./" + _file; lz_chat_data.InternalUser.ProfilePictureTime = _edited; } } function lz_chat_show_intern_image() { frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_intern_image').src = lz_chat_data.TempImage.src; if(lz_chat_data.TempImage.height > 0) frames['lz_chat_frame.1.1'].document.getElementById('lz_chat_pic').style.width = (lz_chat_data.TempImage.width > 80) ? lz_chat_data.TempImage.width : 80; } function lz_chat_switch_extern_typing(_typing) { var announce = (_typing != lz_chat_data.ExternalUser.Typing); if(_typing) { if(lz_chat_data.TimerTyping != null) clearTimeout(lz_chat_data.TimerTyping); lz_chat_data.TimerTyping = setTimeout("lz_chat_switch_extern_typing(false);",5000); lz_switch_title_mode(false); } lz_chat_data.ExternalUser.Typing = _typing; if(announce) lz_chat_shout(11); } function lz_chat_show_connected() { if(!lz_chat_data.ConnectedMessageAppended) { lz_chat_data.ConnectedMessageAppended = true; lz_chat_add_system_text(6,null); } } function lz_chat_show_queue_position(_position,_time) { if(!lz_chat_data.QueueMessageAppended) { var qmessage = lz_chat_data.Language.QueueMessage.replace("","-1"); qmessage = qmessage.replace("","-1"); lz_chat_add_system_text(-1,qmessage); lz_chat_data.QueueMessageAppended = true; } var cposition = parseInt(lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','lz_chat_queue_position').innerHTML); var cwtime = parseInt(lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','lz_chat_queue_waiting_time').innerHTML); if(_position == 1 && (cposition != _position)) lz_chat_add_system_text(9,""); if(cposition == -1 || (_position > 0 && _position <= cposition)) lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','lz_chat_queue_position').innerHTML = _position; if(cwtime == -1 || (_time > 0 && _time <= cwtime)) lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','lz_chat_queue_waiting_time').innerHTML = _time; } function lz_chat_add_system_text(_type,_texta) { var text = ""; if(_type == 0) text = lz_chat_data.Language.ClientForwarding; else if(_type == 1) text = lz_chat_data.Language.ClientInternArrives.replace("",lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(_texta))); else if(_type == 2) text = lz_chat_data.Language.ClientErrorUnavailable + lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(_texta)); else if(_type == 3) text = lz_chat_data.Language.ClientIntLeft + " " + lz_chat_data.Language.LanguageLeaveMessageShort + ". " + lz_chat_data.Language.ClientThankYou; else if(_type == 4) text = lz_chat_data.Language.ClientIntDeclined + " " + lz_chat_data.Language.LanguageLeaveMessageShort + ". " + lz_chat_data.Language.ClientThankYou; else if(_type == 5) text = lz_chat_data.Language.ClientStillWaitingInt + " " + lz_chat_data.Language.LanguageLeaveMessageShort + ". " + lz_chat_data.Language.ClientThankYou; else if(_type == 6) text = lz_chat_data.Language.ClientIntIsConnected; else if(_type == 8) text = lz_chat_data.Language.ClientNoInternUsers + " " + lz_chat_data.Language.LanguageLeaveMessageShort + ". " + lz_chat_data.Language.ClientThankYou; else if(_type == 9) text = lz_chat_data.Language.NextOperator; else text = _texta; text = lz_global_replace_smilies(text,true); if(lz_chat_data.LastSender != lz_chat_data.SYSTEM) { text = lz_global_base64_decode(lz_chat_data.Templates.MessageExternal).replace("",text); lz_chat_data.AlternateRow = true; } else { if(lz_chat_data.AlternateRow) text = lz_global_base64_decode(lz_chat_data.Templates.MessageAddAlt).replace("",text); else text = lz_global_base64_decode(lz_chat_data.Templates.MessageAdd).replace("",text); lz_chat_data.AlternateRow = !lz_chat_data.AlternateRow; } text = text.replace("",lz_chat_get_locale_time()); text = text.replace("",lz_chat_data.Language.System); lz_chat_append_text(text); lz_chat_data.LastSender = lz_chat_data.SYSTEM; } function lz_chat_add_internal_text(_text, _acid) { _text = lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(_text)); _acid = lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(_acid)); var message = new lz_chat_post(); message.MessageId = _acid; message.MessageText = _text; message.MessageTime = lz_global_timestamp(); if(!lz_chat_message_is_received(message)) { if(lz_chat_data.LastSender != lz_chat_data.INTERNAL) { _text = lz_global_base64_decode(lz_chat_data.Templates.MessageInternal).replace("",_text); lz_chat_data.AlternateRow = true; } else { if(lz_chat_data.AlternateRow) _text = lz_global_base64_decode(lz_chat_data.Templates.MessageAddAlt).replace("",_text); else _text = lz_global_base64_decode(lz_chat_data.Templates.MessageAdd).replace("",_text); lz_chat_data.AlternateRow = !lz_chat_data.AlternateRow; } _text = _text.replace("",lz_chat_get_locale_time()); _text = _text.replace("",lz_chat_data.InternalUser.TextAlign); _text = _text.replace("",lz_chat_data.InternalUser.Fullname); _text = lz_global_replace_smilies(_text,true); var re = new RegExp(']*>(.*)', 'gim'); var matches = _text.match(re); var icon = ""; if(matches) icon = "\"\""; _text = _text.replace("",icon); lz_switch_title_mode(true); lz_chat_append_text(_text); if(lz_chat_data.LastSound < (lz_global_timestamp()-1)) { lz_chat_data.LastSound = lz_global_timestamp(); lz_chat_data.TimerSound = setTimeout(lz_chat_play_sound,30); } lz_chat_data.LastSender = lz_chat_data.INTERNAL; } } function lz_chat_message_is_received(_message) { for(var mIndex in lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived) if(lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived[mIndex].MessageId == _message.MessageId) return true; lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived[lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived.length] = _message; lz_chat_shout(12); var mNewMessages = new Array(); for(var mIndex in lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived) if(lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived[mIndex].MessageTime >= (lz_global_timestamp()-3600)) mNewMessages[mNewMessages.length] = lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived[mIndex]; lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived = mNewMessages; return false; } function lz_chat_message_set_received(_id) { for(var mIndex in lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived) if(lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived[mIndex].MessageId == _id) return (lz_chat_data.ExternalUser.MessagesReceived[mIndex].Received = true); return true; } function lz_chat_set_id(_id) { lz_chat_data.Id = _id; return true; } function lz_chat_add_extern_text(_text,_translation) { _text = lz_global_htmlentities(_text); _text = lz_global_replace_breaks(_text); if(_translation != '') { _translation = lz_global_htmlentities(_translation); _translation = lz_global_replace_breaks(_translation); _text = _translation + "
"+_text+"
"; } if(lz_chat_data.LastSender != lz_chat_data.EXTERNAL) { _text = lz_global_base64_decode(lz_chat_data.Templates.MessageExternal).replace("",_text); lz_chat_data.AlternateRow = true; } else { if(lz_chat_data.AlternateRow) _text = lz_global_base64_decode(lz_chat_data.Templates.MessageAddAlt).replace("",_text); else _text = lz_global_base64_decode(lz_chat_data.Templates.MessageAdd).replace("",_text); lz_chat_data.AlternateRow = !lz_chat_data.AlternateRow; } _text = lz_global_replace_smilies(_text,true); _text = _text.replace("",lz_chat_get_locale_time()); _text = _text.replace("",lz_global_htmlentities(lz_chat_data.ExternalUser.Username)); _text = _text.replace("",lz_chat_data.ExternalUser.TextAlign); lz_chat_append_text(_text); lz_chat_data.LastSender = lz_chat_data.EXTERNAL; } function lz_chat_append_text(_html) { window.focus(); if(!lz_chat_data.Status.Loaded) return; var newMessage = lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','').document.createElement("DIV"); newMessage.innerHTML = _html; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','lz_chat_main').appendChild(newMessage); setTimeout("lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','').scrollTo(0,10000000)",10); if(lz_chat_data.Status.Status < lz_chat_data.STATUS_STOPPED) lz_chat_focus_textbox(); } function lz_chat_print() { lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','').focus(); lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0','').print(); } function lz_chat_release_post(_id) { if(lz_chat_data.Status.Status < lz_chat_data.STATUS_STOPPED) { newMessageList = new Array(); for (var mIndex in lz_chat_data.ExternalUser.MessagesSent) if(lz_chat_data.ExternalUser.MessagesSent[mIndex].MessageId != _id) newMessageList[newMessageList.length] = lz_chat_data.ExternalUser.MessagesSent[mIndex]; lz_chat_data.ExternalUser.MessagesSent = newMessageList; } } function lz_chat_change_window_state(_minimized) { lz_switch_title_mode(_minimized); } function lz_chat_set_status(_status) { if(_status == lz_chat_data.STATUS_ACTIVE && lz_chat_data.TimerWaiting != null) clearTimeout(lz_chat_data.TimerWaiting); else if(_status != lz_chat_data.STATUS_ACTIVE && lz_chat_data.TimerWaiting == null) lz_chat_data.TimerWaiting = setTimeout("lz_chat_show_waiting_message();",75000); if(lz_chat_data.Status.Status < lz_chat_data.STATUS_STOPPED) lz_chat_data.Status.Status = _status; } function lz_chat_handle_response(_status, _response) { lz_chat_data.LastConnectionFailed = false; lz_chat_data.ConnectionRunning = false; lz_chat_process_xml(_response); } function lz_chat_handle_shout_response(_status, _response) { lz_chat_process_xml(_response); setTimeout("lz_chat_reshout()",lz_chat_data.ChatFrequency * 1000); } function lz_chat_process_xml(_xml) { try { if(_xml.length > 0 && _xml.indexOf("") != -1) { lz_chat_data.LastConnection = lz_global_timestamp(); var lzTstart = ""; var lzTend = ""; eval(lz_global_base64_decode(_xml.substr(_xml.indexOf(lzTstart) + lzTstart.length,_xml.indexOf(lzTend)-_xml.indexOf(lzTstart)-lzTstart.length))); } else if(lz_chat_data.Status.Status < lz_chat_data.STATUS_INIT) setTimeout("lz_chat_handle_connection_error(null,null);",2000); } catch(ex){} } function lz_chat_handle_connection_error(_status, _response) { lz_chat_data.ShoutNeeded = true; lz_chat_data.ConnectionRunning = lz_chat_data.ShoutRunning = false; lz_chat_data.LastConnectionFailed = true; if(lz_chat_data.Status.Status < lz_chat_data.STATUS_INIT) setTimeout("lz_chat_reload_groups();",5000); } function lz_chat_release_frame(_name) { lz_chat_data.PermittedFrames--; if(lz_chat_data.PermittedFrames==-1) lz_chat_close(); if(lz_chat_data.PermittedFrames == 0 && lz_chat_data.Status.Status == lz_chat_data.STATUS_START) { lz_chat_set_parentid(); setTimeout("lz_chat_detect_sound();",30); if(!lz_chat_data.SetupError) { if(lz_geo_resolution_needed && lz_chat_data.ExternalUser.Session.GeoResolved.length != 7) lz_chat_geo_resolute(); else { lz_chat_data.GeoResolution.SetStatus(7); setTimeout("lz_chat_startup();",500); } } else lz_chat_release(false,lz_chat_data.SetupError); } else if(lz_chat_data.PermittedFrames == 0 && lz_chat_data.Status.Status == lz_chat_data.STATUS_INIT) lz_chat_loaded(); } function lz_chat_switch_file_upload() { var frame_rows = lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_frameset_chat').rows.split(","); if(frame_rows[2] != 0) frame_rows[2] = 0; if(frame_rows[3] != 0) frame_rows[3] = 0; if(frame_rows[1] == 0 && lz_chat_data.Status.Status == lz_chat_data.STATUS_STOPPED) { lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.RepresentativeLeft,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); return; } if(!lz_chat_data.InternalUser.Available) { lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.WaitForRepresentative,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); return; } frame_rows[1] = (frame_rows[1] == 0) ? 57 : 0; lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_frameset_chat').rows = frame_rows.join(","); } function lz_chat_switch_rating() { if(!lz_chat_data.InternalUser.Id.length > 0) { lz_chat_chat_alert(lz_chat_data.Language.WaitForRepresentative,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.chat.4.0',''),null); return; } var frame_rows = lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_frameset_chat').rows.split(","); if(frame_rows[1] != 0) frame_rows[1] = 0; if(frame_rows[3] != 0) frame_rows[3] = 0; frame_rows[2] = (frame_rows[2] == 0) ? 57 : 0; lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_frameset_chat').rows = frame_rows.join(","); } function lz_chat_switch_smiley_box() { var frame_rows = lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_frameset_chat').rows.split(","); if(frame_rows[1] != 0) frame_rows[1] = 0; if(frame_rows[2] != 0) frame_rows[2] = 0; frame_rows[3] = (frame_rows[3] == 0) ? 57 : 0; lz_chat_get_frame_object('','lz_chat_frameset_chat').rows = frame_rows.join(","); } function lz_chat_release(_groupAvailable, _groupError) { lz_chat_set_status(lz_chat_data.STATUS_START); lz_chat_data.Status.Loaded = true; var goMessage = (!_groupAvailable && 0 != 2 && !lz_chat_data.NoPreChatMessages); if(goMessage && lz_chat_data.GetParameters.indexOf("mp") != -1) goMessage = false; if(_groupError.length == 0) { if(lz_chat_data.DirectLogin) lz_chat_login(lz_chat_data.Groups.GetGroupById(lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.login.1.0','lz_chat_form_groups').value).Id); else if(!goMessage) { lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.login.1.0','lz_chat_login').style.visibility = 'visible'; lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.login.1.0','lz_form_button').disabled = false; } } if(!goMessage || _groupError.length != 0) { lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.login.1.0','').document.body.removeChild(lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.login.1.0','lz_chat_loading')); lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.login.1.0','lz_form_details').style.display = ""; if(_groupError.length != 0) lz_chat_chat_alert(_groupError,lz_chat_get_frame_object('lz_chat_frame.3.2.login.1.0',''),-1); } else lz_chat_goto_message(false,false); } function lz_chat_get_frame_object(_frame,_id) { try { if(_id == "") return frames['lz_chat_frame.3.2'].frames[_frame]; else if(_frame == "") return frames['lz_chat_frame.3.2'].document.getElementById(_id); else return frames['lz_chat_frame.3.2'].frames[_frame].document.getElementById(_id); } catch(ex) { alert(ex+_frame); } } function lz_chat_change_url(_url) { lz_chat_remove_from_parent(); lz_chat_data.WindowNavigating = true; window.location.href = _url; } var lz_title_timer; var lz_title_step = 0; var lz_title_modes = new Array(document.title,"Tin nhắn mới"); var lz_standard_title = document.title; var lz_document_head = document.getElementsByTagName("head")[0]; var lz_geo_resolution; var lz_geo_resolution_needed = false; if(typeof(encodeURIComponent) == 'undefined') { encodeURIComponent = function(uri) { return (escape(uri)); } } function lz_array_indexOf(_hsa,_needle) { for(var i=0; i<_hsa.length; i++) if(_hsa[i]==_needle) return i; return -1; } function lz_jssess() { this.Save = lz_jssess_save; this.Load = lz_jssess_load; this.DelimiterStart = "LZSDS"; this.DelimiterEnd = "LZSDE"; this.GeoResolutions = 0; this.GeoResolved = Array(); this.BrowserId = "af88b08b0a"; this.UserId = "a02b3dfe93"; this.ServerId = ""; function lz_jssess_save() { var data = this.DelimiterStart + lz_global_base64_url_encode(this.BrowserId + ";" + this.UserId + ";" + this.GeoResolved + ";" + this.GeoResolutions+ ";" + this.ServerId + ";") + this.DelimiterEnd; if(window.name == null || window.name == "undefinded" || window.name == "" || (window.name == null && window.name.indexOf(this.DelimiterStart) == -1)) { if(window.name == null || window.name == "undefinded" || window.name == "") window.name = data; else window.name += data; } else { var regex = new RegExp(/\LZSDS.*?LZSDE/g); window.name = window.name.replace(regex,""); window.name += data; } } function lz_jssess_load() { var data = window.name; if(data.indexOf(this.DelimiterStart) != -1) { data = lz_global_base64_url_decode(data.split(this.DelimiterStart)[1].split(this.DelimiterEnd)[0]).split(";"); if(this.ServerId == data[4]) { this.BrowserId = data[0]; this.UserId = data[1]; this.GeoResolved = data[2].split(","); this.GeoResolutions = data[3]; } } } } function lz_chat_window() { this.BrowserId = ""; this.LastActive = 0; this.Closed = false; this.Deleted = false; } function lz_geo_resolver() { this.ResolveAsync = lz_resolver_connect_async; this.TimeoutConnection = lz_resolver_timeout_connection; this.SetStatus = lz_resolver_set_status; this.SetSpan = lz_resolver_set_span; this.Status = 0; this.Span = 0; this.OnEndEvent; this.OnTimeoutEvent; this.OnSpanEvent; var OnEnd; var OnTimeout; var OnSpan; var lz_resolver_request; var lz_resolver_timeout_timer; function lz_resolver_connect_async() { OnEnd = this.OnEndEvent; OnTimeout = this.OnTimeoutEvent; OnSpan = this.OnSpanEvent; lz_resolver_timeout_timer = setTimeout(this.TimeoutConnection,15000); lz_resolver_request = document.createElement("script"); lz_resolver_request.id = "livezilla_geoscript"; var oak = ''; lz_resolver_request.src = "//ssl.livezilla.net/geo/resolute/?aid=&dbp=0&gv=1021&method=" + OnEnd + "&spanm=" + OnSpan + "&oak=" + oak; lz_document_head.appendChild(lz_resolver_request); } function lz_resolver_timeout_connection() { if(OnTimeout != null) OnTimeout(); } function lz_resolver_set_status(_status) { this.Status = _status; } function lz_resolver_set_span(_span) { this.Span = _span; } } function lz_global_replace_breaks(_text) { _text = _text.replace(/[\r\n]+/g, "
"); return _text.replace(/[\t]+/g, "   "); } function lz_global_base64_url_encode(_text) { if(_text.length == 0) return ""; _text = lz_global_base64_encode(lz_global_utf8_encode(_text.toString())); _text = _text.replace(/=/g, "_"); _text = _text.replace(/\+/g, "-"); _text = _text.replace(/\//g, ","); return _text; } function lz_global_base64_url_decode(_text) { if(!(_text != null && _text.length > 0)) return ""; _text = _text.replace("_","="); _text = _text.replace("-","+"); _text = _text.replace(",","/"); _text = lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(_text)); return _text; } function lz_global_base64_decode(_text) { var base64_chars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'; var bits; var decOut = ''; var i = 0; for(; i<_text.length; i += 4) { bits = (base64_chars.indexOf(_text.charAt(i)) & 0xff) <<18 | (base64_chars.indexOf(_text.charAt(i +1)) & 0xff) <<12 | (base64_chars.indexOf(_text.charAt(i +2)) & 0xff) << 6 | base64_chars.indexOf(_text.charAt(i +3)) & 0xff; decOut += String.fromCharCode((bits & 0xff0000) >>16, (bits & 0xff00) >>8, bits & 0xff); } if(_text.charCodeAt(i -2) == 61) return(decOut.substring(0, decOut.length -2)); else if(_text.charCodeAt(i -1) == 61) return(decOut.substring(0, decOut.length -1)); else return(decOut); } function lz_global_base64_encode(_input) { var base64_chars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'; var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; do { chr1 = _input.charCodeAt(i++); chr2 = _input.charCodeAt(i++); chr3 = _input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) enc3 = enc4 = 64; else if (isNaN(chr3)) enc4 = 64; output = output + base64_chars.charAt(enc1) + base64_chars.charAt(enc2) + base64_chars.charAt(enc3) + base64_chars.charAt(enc4); } while (i < _input.length); return output; } function lz_global_utf8_encode(_string,_encodeuri) { _string = _string.replace(/\r\n/g,"\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < _string.length; n++) { var c = _string.charCodeAt(n); if (c < 128) { utftext += String.fromCharCode(c); } else if((c > 127) && (c < 2048)) { utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } else { utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } } if(_encodeuri) return encodeURIComponent(utftext); else return utftext; } function lz_global_utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c, c1, c2 c = c1 = c2 = 0; while ( i < utftext.length ) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if((c > 191) && (c < 224)) { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2; } else { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); c3 = utftext.charCodeAt(i+2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3; } } return string; } function lz_set_title_mode() { document.title = lz_title_modes[lz_title_step++ % 2]; } function lz_switch_title_mode(_active) { if(_active) { if(lz_title_timer == null) lz_title_timer = setInterval("lz_set_title_mode()",800); } else { clearInterval(lz_title_timer); lz_title_timer = null; document.title = lz_standard_title; lz_title_step = 0; } } function lz_global_replace_smilies(_text) { var shorts = new Array(/:-\)/g,/::smile/g,/:\)/g,/:-\(/g,/::sad/g,/:\(/g,/:-]/g,/::lol/g,/;-\)/g,/::wink/g,/;\)/g,/:'-\(/g,/::cry/g,/:-O/g,/::shocked/g,/:-\\\\/g,/::sick/g,/:-p/g,/::tongue/g,/:-P/g,/:\?/g,/::question/g,/8-\)/g,/::cool/g,/zzZZ/g,/::sleep/g,/:-\|/g,/::neutral/g); var images = new Array("smile","smile","smile","sad","sad","sad","lol","lol","wink","wink","wink","cry","cry","shocked","shocked","sick","sick","tongue","tongue","tongue","question","question","cool","cool","sleep","sleep","neutral","neutral"); for(var i = 0;i "); return _text; } function lz_global_timestamp() { var now = new Date(); var ts = Math.round((now.getTime()/1000)); return (ts); } function lz_global_microstamp() { var now = new Date(); var ts = now.getTime(); return (ts); } function lz_global_get_long_poll_runtime() { if(lz_chat_data.LastConnectionFailed) return 20; var value = lz_chat_data.PollTimeout - lz_chat_data.ChatFrequency - 25; if(value >= 60) value = 65; return value; } function lz_chat_get_locale_time() { var time = new Date().toLocaleTimeString() time = time.split(" ("); return time[0]; } function lz_chat_get_locale_date() { var date = new Date().toLocaleString(); date = date.split(" ("); return date[0]; } function lz_global_handle_exception(exception,file,line) { //alert(exception); return true; } function lz_global_trim(_str) { return _str.replace(/^\s+|\s+$/g,""); } function lz_global_htmlentities(_value) { _value = _value.replace(/\/g,">"); return _value; } function lz_global_get_page_offset_y() { if(window.pageYOffset != null) return window.pageYOffset; else return Math.max(document.documentElement.scrollTop, document.body.scrollTop); } function lz_global_get_page_offset_x() { if(window.pageXOffset != null) return window.pageXOffset; else return Math.max(document.documentElement.scrollLeft, document.body.scrollLeft); } function lz_global_get_doctype() { var dc = ""; if(typeof document.namespaces != "undefined") dc = document.all[0].nodeType==8 ? document.all[0].nodeValue.toLowerCase() : ""; else dc = document.doctype != null ? document.doctype.publicId.toLowerCase() : ""; return (dc.indexOf("xhtml") != -1) ? "XHTML" : (dc.indexOf("loose")!=-1) ? "HTML_4_TRANSITIONAL" : "HTML_4"; } function lz_connector(_url,_post,_timeout) { this.Url = _url; this.Post = _post; this.Timeout = _timeout; this.ChangeState = lz_connector_change_state; this.ConnectAsync = lz_connector_connect_async; this.ConnectSync = lz_connector_connect_sync; this.TimeoutConnection = lz_connector_timeout_connection; this.OnEndEvent; this.OnErrorEvent; this.OnTimeoutEvent; var OnEnd; var OnError; var OnTimeout; var lz_connector_request; var lz_connector_timeout_timer; var lz_connector_aborted = false; function lz_connector_connect_async() { OnEnd = this.OnEndEvent; OnError = this.OnErrorEvent; OnTimeout = this.OnTimeoutEvent; if(this.Timeout > 0) lz_connector_timeout_timer = setTimeout(this.TimeoutConnection,this.Timeout); lz_connector_request = lz_connector_create_request_object(); lz_connector_request.open('POST', this.Url, true); lz_connector_request.onreadystatechange = lz_connector_change_state; lz_connector_request.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded'); lz_connector_request.setRequestHeader("Content-length", this.Post.length); lz_connector_request.setRequestHeader('Connection', 'close'); lz_connector_request.send(this.Post); } function lz_connector_connect_sync() { lz_connector_request=lz_connector_create_request_object(); lz_connector_request.open('POST', this.Url, true); lz_connector_request.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded'); lz_connector_request.setRequestHeader("Content-length", this.Post.length); lz_connector_request.setRequestHeader('Connection', 'close'); lz_connector_request.send(this.Post); return lz_connector_request.responseText; } function lz_connector_change_state() { if (lz_connector_request.readyState == 4) { if(lz_connector_request.status == 100 || lz_connector_request.status == 200) lz_connector_end_connection(lz_connector_request.status,lz_connector_request.responseText); else lz_connector_error_connection(lz_connector_request.status,lz_connector_request.responseText); } } function lz_connector_is_running() { return ( lz_connector_request.readyState > 0 && lz_connector_request.readyState < 4); } function lz_connector_end_connection(_status, _response) { clearTimeout(lz_connector_timeout_timer); if(!lz_connector_aborted && OnEnd != null) OnEnd(_status, _response); } function lz_connector_error_connection(_status, _response) { clearTimeout(lz_connector_timeout_timer); if(!lz_connector_aborted && OnError != null) OnError(_status, _response); } function lz_connector_timeout_connection() { lz_connector_aborted = true; if(lz_connector_is_running()) lz_connector_request.abort(); if(OnTimeout != null) OnTimeout(); } function lz_connector_create_request_object() { var requestObject = null; try { requestObject = new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP"); } catch (err_MSXML2) { try { requestObject = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (err_Microsoft) { if (typeof XMLHttpRequest != "undefined") requestObject = new XMLHttpRequest; } } return requestObject; } } function lz_group(_id,_amount,_description,_email,_document,_cihidden,_cimandatory,_tihidden,_timandatory) { this.Id = _id; this.Amount = _amount; this.Description = (_description.length > 0) ? _description : _id; this.Email = _email; this.Option = null; this.ActiveDocument = _document; this.UpdateOption = lz_group_create_option; this.Update = lz_group_update; this.Changed = false; this.UpdateOption(); this.ChatInputsHidden = _cihidden; this.ChatInputsMandatory = _cimandatory; this.TicketInputsHidden = _tihidden; this.TicketInputsMandatory = _timandatory; function lz_group_create_option() { if(this.Option == null) { this.Option = this.ActiveDocument.createElement('option'); } this.Option.value = this.Id; this.Option.name = this.Email; this.Option.group = this; if(this.Amount == 0) { this.Option.style.color = "#808080"; this.Option.style.background = "#eeeeee"; this.Option.label = " " + this.Description; this.Option.text = " " + this.Description; if(!lz_chat_data.NoPreChatMessages) { this.Option.label += " (" + lz_chat_data.Language.LanguageLeaveMessageShort + ")"; this.Option.text += " (" + lz_chat_data.Language.LanguageLeaveMessageShort + ")"; } } else { this.Option.style.color = "#000000"; this.Option.style.background = "#f5ffec"; this.Option.label = " " + this.Description + " (Online)"; this.Option.text = " " + this.Description + " (Online)"; } } function lz_group_update(_id,_amount,_description,_email) { if(this.Id != _id || this.Amount != _amount || this.Description != ((_description.length > 0) ? _description : _id) || this.Email != _email) { this.Id = _id; this.Amount = _amount; this.Description = (_description.length > 0) ? _description : _id; this.Email = _email this.Changed = true; } else this.Changed = false; } } function lz_group_list(_document,_selectBox) { this.HeaderOnline; this.HeaderOffline; this.Groups = Array(); this.SelectBox = _selectBox; this.ActiveDocument = _document; this.GroupOnline = false; this.GroupOffline = null; this.Add = lz_group_list_add; this.Update = lz_group_list_update; this.Place = lz_group_list_place_group; this.CreateHeader = lz_group_list_create_header; this.PlaceGroup = lz_group_list_place_group; this.GetGroupById = lz_group_list_get_group_by_id; function lz_group_list_add(_id,_amount,_description,_email,_cihidden,_cimandatory,_tihidden,_timandatory) { var existing = false; var currentGroup; var lastGroup; for(var i=0;i 0); this.GroupOffline = (this.GroupOffline || lz_global_base64_decode(contents[1]) == 0); this.Add(lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(contents[0])),lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(contents[1])),lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(contents[2])),lz_global_utf8_decode(lz_global_base64_decode(contents[3])),eval(lz_global_base64_decode(contents[4])),eval(lz_global_base64_decode(contents[5])),eval(lz_global_base64_decode(contents[6])),eval(lz_global_base64_decode(contents[7]))); } if(!this.GroupOnline && this.HeaderOnline.parentNode == this.SelectBox) this.SelectBox.removeChild(this.HeaderOnline); else if(this.GroupOnline && (this.HeaderOnline.parentNode == null || (this.HeaderOnline.parentNode != null && this.HeaderOnline.parentNode != this.SelectBox))) this.SelectBox.insertBefore(this.HeaderOnline,this.SelectBox.childNodes[0]); if(!this.GroupOffline && this.HeaderOffline.parentNode == this.SelectBox) this.SelectBox.removeChild(this.HeaderOffline); if(this.Groups.length > addedGroups.length) { var existing; for(var i = 0;i 0) { this.SelectBox.insertBefore(_group.Option,this.HeaderOffline); } else { this.SelectBox.appendChild(_group.Option); } _group.UpdateOption(); } function lz_group_list_create_header() { if(this.SelectBox.childNodes.length == 0) { this.HeaderOnline = this.ActiveDocument.createElement('option'); this.SelectBox.appendChild(this.HeaderOnline); this.HeaderOnline.text = "Online"; this.HeaderOnline.style.color = "#FFFFFF"; this.HeaderOnline.style.background = "#8C8C8C"; this.HeaderOffline = this.ActiveDocument.createElement('option'); this.SelectBox.appendChild(this.HeaderOffline); this.HeaderOffline.text = "Offline"; this.HeaderOffline.style.color = "#FFFFFF"; this.HeaderOffline.style.background = "#8C8C8C"; } } function lz_group_list_get_group_by_id(_id) { for(var i = 0;i